1. Podstawą do korzystania z usług Fitness Club Piękni i Zdrowi jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Studio Zdrowia i Urody nie będzie zwracało wpłaconych kwot za usługi niewykorzystane z winy Klienta.
 2.  Z usług Fitness Club Piękni i Zdrowi mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ppoż., bezpieczeństwa własnego, współćwiczących.
 4.  Użytkowanie sali, bieżni, urządzeń rekreacyjnych i pomieszczeń szatniowo – sanitarnych winno być zgodne z ich przeznaczeniem.
 5. Klienci, których stan wskazuje na spożycie środków dopingowych, będą wypraszani z zajęć wraz z zakazem dalszego ćwiczenia, bez zwrotu poniesionych kosztów. W stosunku do osób rozprowadzających na terenie Fitness Club Piękni i Zdrowi środki dopingowe kierowane będą doniesienia do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług Fitness Club Piękni i Zdrowi.
 6. Zabrania się:
  • samowolnego korzystania z urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego Fitness Club
  • wprowadzania osób postronnych do sal i zaplecza szatniowo-sanitarnego Studia Odnowy
  • palenia papierosów i tytoniu na terenie Fitness Club Piękni i Zdrowi
  • wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego Fitness Club Piękni i Zdrowi
  • przebywania na terenie Fitness Club Piękni i Zdrowi osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków odurzająco-dopingowych
  • zażywania i rozprowadzania środków dopingujących oraz odurzających
  • wprowadzania psów na teren Fitness Club Piękni i Zdrowi
  • umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody właścicieli Fitness Club Piękni i Zdrowi
 7. Kupując jednorazowe wejście lub karnet oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu Fitness Club Piękni i Zdrowi.
 8. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. W związku z powyższym, każdy karnet ma ściśle określony termin ważności , po upływie którego automatycznie traci ważność, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez kupującego.Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty, ważnym z dowodem tożsamości , należy mieć je przy sobie kiedy przychodzimy do klubu.
  • przedłużenie karnetu jest tylko możliwe po uiszczeniu opłaty przewidzianej w cenniku studia i może być dokonane nie dłużej niż o jeden miesiąc licząc od daty kończącej ważność karnetu.
  • karnet rodzinny, jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla rodzin (osób pierwszego pokrewieństwa), przydzielany jest za odpowiednią opłatą przewidzianą w cenniku studia, okres ważności tego karnetu jest skracany o połowę czasu ważności karnetu indywidualnego
 9. Wejście na teren klubu oraz pobyt w nim uwarunkowany jest bezwzględną zmianą obuwia na czyste, w szatni, przed i po zakończonym treningu.
 10. Każdy Członek Fitness Clubu Piękni i Zdrowi zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych.
 11. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu a wynikające ze złego stanu zdrowia.
 12. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 13. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie zwraca poniesionych kosztów za niewykorzystany karnet.
 14. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.
 15. Członków klubu obowiązuje:
  • dbanie o porządek (odkładanie sprzętu po zakończonym treningu)
  • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
  • dbanie o czystość i higienę (przynoszenie ręczników na zajęcia)
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nim pozostawione.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć fitness, zmiany instruktora.
 18. Członkowie klubu maja obowiązek do stosowania się do zaleceń obsługi związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 19. Każdy Klient Fitness Club Piękni i Zdrowi jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów: siłowni oraz gabinetów odnowy biologicznej: sauny, łaźni, solarium
 20. Pracownicy obsługi Fitness Club Piękni i Zdrowi, sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Klienci przebywający na terenie Studia Odnowy są zobowiązani do podporządkowania się ich poleceniom

 1. Siłownia czynna jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-22.00 sobota – 10.00-18.00, niedziela i święta w godz.10.00-16.00
 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.
 3. Podstawą do korzystania z siłowni jest posiadanie aktualnej wpłaty.
 4. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Wejście na siłownie możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 6. Obowiązkowo należykorzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
 7. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 8. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownie osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 9. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z siłowni zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
 10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie jakichkolwiek dodatkowych przedmiotów np. urządzeń rejestrujących, szklanych naczyń i butelek.
 12. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz w innych miejscach na terenie siłowni.
 13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
 14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 15. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 18. Zabrania się rzucania obciążeniami
 19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.
 20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 21. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 23. Ćwiczenia z większym obciążeniem wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora..
 25. Do prowadzenia ćwiczeń/szkoleń na siłowni i urządzeniach siłowni uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy mający stosowne uprawnienia.
 26. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 27. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
 28. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 29. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z siłowni.
 30. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu siłowni.
 31. Wszystkie skargi i wnioski należy składać recepcji Fitness Clubu Piękni i Zdrowi

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym oraz w ręczniku.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. Na teren sauny zabrania się:
  − wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  − wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  − hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  − wnoszenia napojów alkoholowych,
  − nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  − palenia tytoniu,
  − niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 17. Po pobycie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie zgłosić to pracownikom recepcji
 19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  − bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  − osobom z chorobami krążenia,
  − osobom chorującym na cukrzycę,
  − osobom nietrzeźwym,
  − kobietom ciężarnym,
  − kobietom w czasie menstruacji.
 20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 22. Fitness Club Piękni i Zdrowi nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.